Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 07302/2021

Изработка на проектна документација за изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштенопечати

Од: 29.04.2021
До: 11.06.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: