Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 09378/2021

Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски Мостпечати

Од: 03.06.2021
До: 21.07.2021
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: