Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 09815/2021

Изработка на проектна документација за санација на трупот на патот и мостот над река Шевница на државен пат Р1101 км 85+903, делница Прилеп – Битолапечати

Од: 09.06.2021
До: 19.07.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: