Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 11913/2021

Одржување на клима уреди и системи за климатизацијапечати

Од: 09.07.2021
До: 18.08.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: