Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 12760/2021

Превентивно и адаптивно одржување на систем за РАМС во времетраење од две годинипечати

Од: 21.07.2021
До: 23.08.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: