Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 12990/2021

Санација на свлечиште на Р1306, делница Крушево - Сладуевопечати

Од: 23.07.2021
До: 03.09.2021
Вид на договор: Работи
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: