Мени

КОНТАКТ

Јавно претпријатие за државни патишта 

Адреса: Даме Груев бр.14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Е-маил: contact@roads.org.mk
Тел: 02 3118-044
Факс: 02 3220-535

 

Електронска архива

     E-маил: arhiva@roads.org.mk

 

Лице за односи со јавноста

1. Жаклина Величковска - Советник за односи со јавноста

     Е-маил: z.velickovska@roads.org.mk

 

Лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

1. Цветанка Ристоманова – Советник-преведувач

    Е-маил: cristomanova@roads.org.mk

2. Александра Ѓошева – Советник за административна припрема на проекти

    Е-маил: aleksandra.goseva@roads.org.mk

3. Драгица Гашпарова – Советник за издавање на одобренија и одобрувања

    Е-маил: dragicag@roads.org.mk

4. Дивна Живковиќ – Референт ликвидатор за контрола на приходи

    Е-маил: divna.zivkovic@roads.org.mk

5. Механизам за жалби и поплаки 

    Е-маил: gragjani@roads.org.mk

 

Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно  пријавување во Јавното претпријатие за државни патишта е назначена:

Оливера Вранеш - Раководител на Одделение за организирање и поддршка на работата на директорот,
Јавно претпријатие за државни патишта
ул.Даме Груев бр.14, Скопје
е-пошта: ukazuvaci@roads.org.mk
телефон за контакт: 02/3228-454