ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци овластени лица во Јавното Претпријатие за државни патишта се:

  • Овластено лице за заштита на личните податоци 

Албана Бајрами - email: albanak@roads.org.mk

  • Овластено лице за сигурност на информацискиот систем (администратор во информацискиот систем)

Бранко Цветановски - email: c.branko@roads.org.mk

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.