ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

АКТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Правни акти со кои се регулира внатрешната организација и работата во Јавно Претпријатие за државни патишта.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.