ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Превентивно и адаптивно одржување на систем за РАМС во времетраење од две години

Број на оглас: 12760/2021

Од: 21.07.2021
До: 23.08.2021
Вид на договор: # PublicSupplies.ContractType.3 #
Вид на постапка: # PublicSupplies.ProcedureType.4 #

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.