ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Консултативни стручни анализи и мислења при проектирање, изградба и одржување на државните патишта во РСМ, стручни консултации при подготвителни работи за изработка на техничка документација, стручни консултации при изработка на техничка документација, ревизија на изработената техничка документација, давање на консултативни стручни мислења и анализи при градењето, надградбата - рехабилитацијата на коловозните конструкции на патиштата и објектите на нив и по потреба да врши контролни геомеханички

Број на оглас: 13010/2021

Од: 24.07.2021
До: 30.08.2021
Вид на договор: # PublicSupplies.ContractType.3 #
Вид на постапка: # PublicSupplies.ProcedureType.4 #

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.